TOP bottom

Muốn Tự Quyết, Phải Đấu Tranh

Print

Theo chính sử, dân tộc Việt đã có truyền thống đấu tranh để xây dựng sự độc lập của tổ quốc trước những cường lực ngoại xâm, đồng hóa.  Suốt hơn hai ngàn năm qua, các thế hệ tiền nhân Việt Nam đã liên tục đấu tranh giữ gìn bờ cõi, chống lại các âm mưu xâm lăng, đồng hóa từ phương Bắc và phương Tây.  Đó là một lịch sử biểu hiện tinh thần Dân Tộc Tự Quyết .

Ngày nay, đối với bối cảnh mới của thế giới, mô thức thực thi tinh thần Dân Tộc Tự Quyết cần phải được linh động nhiều hơn nữa.

Như chúng ta đã biết, chính sách phát triển của hầu hết các nước đều đang được đặt trên căn bản những tương quan mới.  Trong chiều hướng này, ngay cả những nước Cộng sản cực đoan còn lại và các quốc gia cuồng tín cực đoan ở Trung Đông, cũng đều phải chấp nhận hội nhập vào chiều hướng sinh hoạt chung của cộng đồng thế giới. Thực tế chứng minh rằng quốc gia nào có được các chính sách ngoại giao, kinh tế, quân sự và xã hội mang tính tương quan lớn sẽ có điều kiện để phát triển một cách hiệu quả.  Ngược lại, thực tế cũng chứng minh rằng những nước có chủ trương tự cô lập vẫn đang lay hoay trong sự bế tắc mỗi ngày một to lớn và phức tạp hơn.

Để hình thành một giải pháp chính trị, các yếu tố chủ và khách quan liên hệ phải được bao gồm và thỏa mãn.  Vấn đề Việt Nam, cũng như ở các quốc gia khác, sẽ khó thể hình thành được nếu như chỉ được sắp xếp trong một phạm vi cục bộ của dân tộc đó.  Điều dễ hiểu là vì những quyền lực không được đưa vào giải  pháp, vì mục tiêu tranh chấp quyền lợi, sẽ trở thành những trở lực ngăn cản sự hình thành.

Với chủ trương Dân Tộc Tự Quyết, chúng ta đặt quyền lợi tối thượng của Quốc gia, Dân Tộc lên trên hết và chỉ sẵn sàng chấp nhận một giải pháp dung hợp khi cảm thấy những đòi hỏi, điều kiện của các quyền lực quốc tế không làm thương tổn đến quyền lợi tối cao của tổ quốc. Nói cách khác, muốn giải quyết một vấn nạn lớn của đất nước hay dân tộc, chúng ta không thể bỏ quên nguyên tắc tương quan quyền lợi giữa Việt Nam và những quốc gia có liên hệ mật thiết về quyền lợi với nước ta.  Với yếu tính đó, mô thức thực thi tinh thần Dân Tộc Tự Quyết của chúng ta cũng đòi hỏi các tổ chức đấu tranh phải hết sức sáng suốt, khéo léo và kiên nhẫn. Lý do đơn giản là dù Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào, cũng không thể tự giải quyết lấy những bế tắc chính trị của mình nếu như không nhìn thấy được yếu tố thiết yếu mang tính chất liên hoàn với cộng đồng quốc tế có quan hệ mật thiết về quyền lợi hỗ tương.

Nói rõ hơn, chúng ta không thể quan niệm tinh thần Dân Tộc Tự Quyết một cách cục bộ hay cực đoan, mà phải nương vào xu hướng của các nước đang, hay muốn có, quan hệ quyền lợi mật thiết với Việt Nam; để từ đó linh động thực hiện các kế sách đấu tranh thích hợp và khả thi nhất.

Với nhận định nêu trên, chúng ta thấy rằng sứ mạng giải thể chế độ CSVN chỉ có thể thành công được khi một tổ chức đấu tranh nhận lãnh sứ mạng đó có được những quan hệ ngoại giao chặt chẽ với các thế lực quốc tế đang muốn chi phối hiện tình nước nhà.

Từ đó, chúng ta kết hợp sức mạnh nội tại của toàn dân và các lực lượng đấu tranh ở trong và ngoài nước với các yếu tố hậu thuẫn mang tính tương quan quyền lợi từ các xu hướng quốc tế để làm một sức mạnh tổng hợp đẩy bật đảng CSVN ra khỏi guồng máy lãnh đạo đất nước.

Nói chung, không có tập đoàn quyền lực hay chính quyền nào giúp chúng ta giải phóng Việt Nam trên căn bản chính nghĩa tự do thuần túy.  Trên căn bản quốc gia, mọi chính sách đối ngoại chỉ nhằm một mục đích thực tế là củng cố ảnh hưởng hay mưu cầu quyền lợi sau đó.  Hiểu được điều này chúng ta có thể an tâm rằng các thế lực quốc tế có nhu cầu liên hệ đến Việt Nam cũng cần giải quyết vấn đề Việt Nam như chúng ta.  Vì vậy, dù không ở vị trí thượng phong chúng ta vẫn có thể kêu gọi hậu thuẫn, hợp tác trên cản bản hỗ tương quyền lợi.  Khi chúng ta đã làm chủ được đất nước của mình, quyền tự quyết dân tộc chắc chắn sẽ được thực hiện môït cách chủ động và mạnh mẽ hơn.

Quyền Dân Tộc Tự Quyết có được tôn trọng và thực hiện hay không là do ở quyết tâm và sự sáng suốt, khôn kéo của chúng ta.  Nhưng quan trọng nhất vẫn là một sự đoàn kết của Dân Tộc.  Khi có được yếu tố tiên quết đó, sức mạnh sẽ có và chỉ khi có sức mạnh thì quyền Tự Quyết của Dân tộc mới có thể được thực hiện một cách thành công./.

TD-166