TOP bottom

Thủ tướng Đài-Loan Lee Cheng Hui đón tiếp...

Print

Thủ tướng Đài-Loan Lee Cheng Hui đón tiếp quan khách tại một buổi dạ tiệc ở Đài Loan.

(2/1987)