TOP bottom

Ngày Quốc Hận 2009 với anh Đỗ Thành Công

Print

Kỷ niệm với anh Đỗ Thành Công (Đảng Dân Chủ Nhân Dân) trong dịp Lễ Quốc Hận năm 2009 tại Houston, Texas.

Bên trái là hai vị cựu Tướng Lãnh Hoa-Kỳ trong thành phần quan khách tham dự.

(26/04/2006)