TOP bottom

Ảnh kỷ niệm với Liên Minh Dân Chủ Việt Nam

Print

Ảnh kỷ niệm với phái đoàn Liên Minh Dân Chủ Việt Nam tại VPLLTW/ĐVD.

Từ trái: Ông Nguyễn Tấn Trí (PCT/LMDCVN), Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam (CT/LMDCVN), ông Nguyễn Công Bằng, cô Anh Trinh, ông Nguyễn Quang Trung (ĐVDVN), ông Thái văn Chính (KB/Texas/LMDCVN).

 14/03/2009