TOP bottom

Thăm Hội IOC Champa tại Nam California

Print

Từ trái: Anh Từ Công Nhượng (TTK Hội IOC), Nguyễn Quang Trung (ĐVD), Tiến sĩ Po Dharma (IOC), cô Anh Trinh và ông Nguyễn Công Bằng (ĐVD), ông Musa Porome(Chủ tịch Hội IOC).

27/12/2008