TOP bottom

Họp mặt đầu năm với ba người bạn cũ

Print

Ngày họp mặt đầu năm với ba người bạn cũ: (từ trái) Tiến sĩ Nguyễn Kiểm Thân, anh Uông Trí Phương và anh Dương Hữu Thái tại Houston, Texas.

01/01/2006