TOP bottom

Ngày từ giã gia đình Minh Giang

Print

Kỷ niệm ngày từ giả gia đình Minh-Giang ở Nam California để chuẩn bị xuống thành phố Houston, Texas.

Minh Giang là một chiến hữu, một người bạn quý, có tâm hồn và lý tưởng, đã dấn thân và hy sinh thật nhiều trong quá trình đấu tranh giải phóng đất nước và đồng bào.

03/10/2005