TOP bottom

Đề Nghị Cải Tổ 3 Vấn Đề Cơ Bản

Print

Đề Nghị Cải Tổ 3 Vấn Đề Cơ Bản

(Gửi kèm với Thư Ngỏ gửi ông Võ Văn Kiệt)

 

Kính gởi: Ông VÕ VĂN KIỆT

Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

 

VẤN ĐỀ THỨ NHẤT: Sự lãnh đạo Chính quyền

Hiện nay, dưới sự lãnh đạo độc tài của đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền do đảng chỉ định đang bị xử dụng như một công cụ nhằm phục vụ và bảo vệ quyền lực của đảng CSVN. Điều này hoàn toàn đi ngược với ý nghĩa và mục đích của một chính quyền nhân dân.

Dưới một chế độ dân chủ, chính quyền phải được dựng nên do chính quyết định của toàn dân, nhằm mục đích phục vụ quyền lợi của nhân dân, và phải được lãnh đạo bởi chính các đại diện dân cử đích thực.

Từ nguyên tắc căn bản nói trên, nhân dân không thể -vì bất cứ lý do nào- bị bắt buộc phải đứng ngoài chính quyền, hoặc bị chính quyền nhân danh nhân dân để khống chế chính các ước vọng bình thường của đại khối nhân dân.

Với tình trạng đất nước hôm nay, vấn đề trao trả lại quyền xây dựng và lãnh đạo chính quyền về tay quốc dân Việt Nam phải được đặt ra và thực thi một cách nghiêm chỉnh.

VẤN ĐỀ THỨ HAI: Quân đội Nhân Dân

Đối với mọi quốc gia dân chủ trên thế giới, quân đội luôn luôn trực thuộc sự lãnh đạo của chính quyền, nhằm bảo vệ Tổ quốc, nhân dân và lãnh thổ của quốc gia đó. Nhiệm vụ của quân đội luôn luôn được quan niệm thuần túy trong lãnh vực an ninh và quốc phòng. Các ảnh hưởng chính trị, nếu có, là để nhằm hữu hiệu hóa vai trò trách nhiệm của quân đội, chứ không phải để điều hướng quân đội.

Trong chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay, Quân đội (được gọi là Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Å viết tắt là QĐND/VN) được dùng như một công cụ bảo vệ và phục vụ cho riêng đảng CSVN, là một hình ảnh cụ thể về tình trạng tiếm danh và độc tài trong chính trị. Hơn nữa, cho đến nay hàng ngũ quân đội vẫn không được đãi ngộ một cách xứng đáng; thành phần bộ đội giãi ngũ không được hưởng các chương trình giúp đở xây dựng cuộc sống mới một cách cụ thể.

VẤN ĐỀ THỨ BA: Công an nhân dân

Lực lượng Công an -hay Cảnh sát- của một nước là một bộ phận cán bộ của chính quyền với nhiệm vụ bảo vêï trị an xã hội. Lực lượng Công an các cấp trực thuộc quyền lãnh đạo và điều động của chính quyền, để thi hành bổn phận bảo vệ quyền lợi của người dân trước mọi đe dọa, xâm phạm mọi mặt từ các thành phần bất hảo của xã hội. Ngược lại, chính quyền có trách nhiệm đãi ngôï hàng ngũ Công an về cả hai mặt vật chất và tinh thần của cán bộ để tất cả cán bộ có được điều kiện phục vụ toàn dân một cách đắc lực, công bằng và liêm chính.

Trong thực tế, đảng CSVN đã hình thành và xử dụng lực lượng Công an (được gọi là Công an Nhân dân Å viết tắt là CAND), như là một bộ phận đặc biệt để phục vụ và bảo vệ quyền lợi, an ninh của đảng. Hơn nữa, đảng CSVN đã dùng lực lượng công an để trấn áp những người dân bất đồng ý kiến với các chính sách sai lầm, bất công của nhà cầm quyền Cộng sản. Sự kiện này đã tạo nên tình trạng hủ hóa, lạm quyền, làm sai lệch chức năng của lực lượng Công an Nhân dân.

 

ĐỀ NGHỊ:

I. VẤN ĐỀ CHÍNH QUYỀN

ĐỀ NGHỊ THỨ 1: Tức khắc trao trả tự do cho tất cả chính trị phạm

Các chính trị phạm hiện đang bị cầm tù vì bất đồng chính kiến hay hoạt động chống lại sự lãnh đạo độc tài của ĐCSVN, phải được trao trả tự do hoàn toàn và phục hồi quyền công dân trọn vẹn.

Sau đó, thành phần này phải được đối xử bình đẳng như là một công dân bình thường; không được áp dụng các biện pháp chế tài bất công; và được cho phép rời khỏi Việt Nam, nếu như có sự yêu cầu chính thức.

ĐỀ NGHỊ THỨ 2: Chấm dứt độc quyền lãnh đạo và đặc quyền chính trị của ĐCSVN:

Trong khi chờ đợi sự cải tổ toàn diện về một hiến pháp thâït sự dân chủ, Chính quyền nước CHXHCN/VN hãy chứng tỏ tinh thần ĐỔI MỚI đúng nghĩa bằng cách chính thức bãi bỏ, trong mọi văn kiện lập pháp và lập qui, các điều khoản liên hệ đến sự độc quyền lãnh đạo và đặc quyền chính trị của ĐCSVN; điển hình là điều 4 (vai trò lãnh đạo độc quyền của ĐCSVN) và điều 6 (nguyên tắc tập trung dân chủ) của bản hiến pháp hiện nay.

Trong mặt xây dựng, quản lý và điều hành chính quyền, việc ứng cử vào các ngành, các cấp của chính quyền, mọi công dân -không phân biệt nguyên quán, tôn giáo, sắc tộc, thành phần kinh tế, xã hội hay chính trị - có khả năng, thiện chí và uy tín, phải được có cơ hội đồng đều như nhau trong việc tham dự vào công cuộc thực thi quyền dân chủ.

Chính quyền nhà nước CHXHCN/VN có trách nhiệm thúc đẩy điều kiện thuận lợi cho những sự cải tổ thiết thực sắp tới. Nhu cầu độc lập của chính quyền không nhất thiết đòi hỏi sự lật đổ hoặc giải tán đảng. Nhưng các cán bộ chính quyền, dù đã hay đang giữ đảng tịch nào, cũng phải nghiêm chỉnh phục vụ chính quyền theo đúng chức năng được giao phó, và tuyệt đối không được lạm dụng phương vị hay quyền lực để bảo vệ và phục vụ đảng.

ĐỀ NGHỊ THỨ 3: Thừa nhận quyền tự do sinh hoạt dân chủ:

Nhằm tạo điều kiện hợp lý và thuận tiện cho cuộc xây dựng một chính quyền dân chủ, chính quyền nước CHXHCN/VN phải nhanh chóng chính thức thừa nhận, một cách hợp pháp, hợp hiến, quyền tổ chức các sinh hoạt văn hóa, xã hội, giáo dục và chính trị của mọi cá nhân hay tập hợp có chính kiến khác biệt và chấm dứt thái độ đồng hóa các sinh hoạt bất bạo động này với hành vi phá hoại trị an.

Sự thừa nhận quyền tự do sinh hoạt chính trị phải được đặt trên căn bản tôn trọng quyền tự quyết và lợi ích của toàn dân, chứ không phải chỉ là một sự thỏa hiệp có tính cách "dàn xếp" quyền bính giữa đảng CVSN và một số thế lực chính trị nào đó.

ĐỀ NGHỊ THỨ 4: Chấm dứt thái độ thù nghịch và chủ trương kỳ thị quá khứ chính trị với các thành phần không Cộng sản:

Để tạo thế dung hợp cho dân tộc, và nhằm ngăn ngừa tình trạng khủng bố, trả thù lẫn nhau một khi có biến động chính trị xảy ra, mọi ngôn từ, hành động và chính sách phân biệt quá khứ chính trị của guồng máy chính quyền phải được triệt để loại bỏ.

Chính quyền phải chứng tỏ tinh thần tôn trọng quyền dân chủ bằng cách đối xử bình đẳng với toàn thể nhân dân Việt Nam, bao gồm các thành phần chính trị đối lập với ĐCSVN, tập thể kiều bào hải ngoại, và toàn bộ đồng bào thiểu số.

 

II. VẤN ĐỀ QUÂN ĐỘI

ĐỀ NGHỊ THỨ 1: Trao trả quyền lãnh đạo quân đội cho Chính quyền

Theo đúng ý nghĩa và nhiệm vụ của Quân đội Nhân dân Việt nam, Chính quyền phải thu hồi quyền lãnh đạo Quân đội từ ĐCSVN. Chủ trương dùng quân đội để bảo vệ và phục vụ ĐCSVN phải được chấm dứt. Quân đội cũng phải được tuyệt đối đứng ngoài các tranh chấp quyền lực chính trị hay đàn áp các thành phần đối lập. Khi được đặt định lại đúng vai trò và trách nhiêïm như là một cơ năng của chính quyền, quân đội mới có thể phát huy được toàn bộ khả năng và sáng kiến trong nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, chính quyền và lãnh thổ Việt nam.

Mặt khác, nhằm xây dựng mối tương quan tốt với các quốc gia chung quanh và đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các kế hoạch phát triển xã hội, giáo dục và kinh tế, chính quyền có trách nhiệm nghiên cứu và thực hiện việc giảm định quân số tại ngũ. Khi quân số này chỉ cần giữ ở một mức độ hợp lý với nhu cầu an ninh quốc phòng, tình trạng cưỡng bách thi hành "nghĩa vụ quân sự" sẽ có điều kiện để loại bỏ và thay vào đó sự kêu gọi tình nguyện nhập ngũ với các chương trình huấn luyện chuyên môn nhằm chuẩn bị đời sống của người quân nhân sau khi mãn thời hạn thi hành nhiệm vụ quân dịch.

ĐỀ NGHỊ THỨ 2: Quan tâm đãi ngộ các thành phần quân nhân, cựu chiến binh và thương binh

Trong suốt quá trình lịch sử kể từ năm 1945 đến nay, các thành phần quân nhân (tại ngũ, giải ngũ) và thương binh, dù là trực thuộc dưới hệ thống đảng CSVN hay chế độ VNCH, đều là những người đã hy sinh nhiều nhất trong thời gian thi hành nhiệm vụ quân sự.

Để thể hiện sự quan tâm thiết thực cho tầng lớp này, chính quyền có trách nhiệm thiết lập một cách nhanh chóng các chính sách đãi ngộ xứng đáng dành cho tất cả những người đang phục vụ trong quân đội, đã giải ngũ hay bị thương tật. Các chính sách này phải bao gồm những quyền lợi vật chất và tinh thần một cách tương xứng, cụ thể. Tình trạng phân biệt đối xử với tầng lớp cựu chiến binh, thương binh VNCH, và bộ đội gốc miền Nam hoặc có lý lịch gia đình liên quan đến chế độ cũ, phải được tức khắc chấm dứt và đối xử một cách bình đẳng.

 

III. VẤN ĐỀ CÔNG AN NHÂN DÂN:

Trao trả Lực lượng Công an Nhân dân về chính quyền:

Để giúp lực lượng CAND có cơ hội thi hành đúng đắn vai trò bảo vệ trị an xã hội, các bộ phận CAND các cấp phải được đặt trực thuộc quyền quản lý và lãnh đạo bởi Chính quyền. Chính quyền có trách nhiệm quan tâm đúng mức các điều kiện sinh sống về mặt vật chất và tinh thần của hàng ngũ này để giữ vững phẩm chất của những người cán bộ bảo vệ trật tự, trị an xã hội.

Lực lượng công an không thể được dùng như một đội ngũ trấn áp quần chúng mà phải được trả về vai trò trị an và phục vụ nhân dân.

...................................................................................

Bản đề nghị Cải tổ Chính trị này gồm 7 đề nghị cụ thể trong 3 vấn đề cơ bản.

Hoa kỳ ngày 02 tháng 11 năm 1991

Nguyễn Công Bằng

Một thanh niên Việt Nam

 

Đồng kính gởi văn phòng Thủ Tướng nước CHXHCN/VN:

Một số cơ quan truyền thông Việt Nam trong và ngoài nước để kính nhờ phổ biến đến đồng bào.

 

Lá Thư Ngỏ và Bản Đề Nghị Cải Tổ này đã được chính thức gởi cho Ô. Võ Văn Kiệt bằng đường bưu điện vào ngày 04 tháng 11 năm 1991.